Ik ben gek op roddels. Als je die hebt, laat me ze alsjeblieft weten. Gewoon via de BAR.

De BAR bestaat 10 jaar (50 x) en daarmee bestaat Henny, onze roddelrubriek, 5 jaar (25x). Reden om maar eens een Henny-selectie te maken. Die wordt u hierbij aangeboden.

Henny werd geboren als een persiflage op de Henny van der Meijden pagina in de Telegraaf. Maar het veranderde al snel van karakter: BARse PvdA'ers zijn toch meer van de politiek-inhoudelijke persiflage dan van dat society-gedoe.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid en de aanlevering van teksten voor Henny berust sinds bijna het begin bij een anoniem collectief. Het BAR-bestuur heeft natuurlijk een aanspreekpunt (volgens afspraak: geheim), maar ook het bestuur weet niet wie er in dat collectief zit. (ondergetekende ontdekte laatst tot zijn verrassing dat een goede bekende daar al een paar jaar in mee draaide, dus die anonimiteit werkt wel). En we hebben op de BAR-site ook nog eens een anonieme 'lever een bijdrage'-pagina gezet (maar daar is maar een paar keer gebruik van gemaakt).

In principe zet het BAR-bestuur de aangeleverde teksten ongecensureerd en onveranderd in de BAR-post. Daarop hebben zich de volgende uitzonderingen voorgedaan:
+ Uit lay-out-overwegingen (te veel of te weinig voor een vol aantal pagina's) hebben wij wel eens wat geschrapt of toegevoegd.
+ Wegens 'te veel van hetzelfde' (het collectief bevat kennelijk weinig vrienden van Jaap van der Aa) hebben we ook wel eens wat geschrapt.
+ Een enkele keer (is weinig voorgekomen) had het collectief onvoldoende inspiratie en leverde te weinig tekst. Dan vulde het BAR-bestuur aan.

Hopelijk amuseert bijgaande selectie U en draagt hij ook bij aan politieke meningsvorming.
Met vriendelijke groeten,


Michael van der Vlis, vrz BAR

[jan '97] Nou ja zeg, kom je daar op zo'n VVAA-vergadering een beetje later, zo van 'dan is het inleidende huishoudelijke gezeur voorbij', is de vergadering al afgelopen! Om kwart over negen! Maar ja, des te meer tijd voor de wandelgangen-na en dus toch best gezellig.
Het meest besproken onderwerp: Wie wordt er na Eberhard van der Laan de nieuwe lijstaanvoerder en onze politieke leider. Niet een van onze wethouders. Hoewel, Guusje ter Horst zou lijsttrekker kunnen zijn, ze is toch ons meest mediagenieke tiep. Maar niet onze politieke leidster, daar is ze te weinig bindend voor. Iemand suggereert Wim Velthuis , wijkburgemeester van Osdorp. Alle omstanders worden enthousiast: zo'n door-en-door sociaaldemocraat is wat we nodig hebben. En wat we daarbij nodig hebben is een stadsdeeltiep , want wat je ook voor goeds over de huidige fractie kunt zeggen, op het punt van ons bestuurlijk stelsel hebben ze het af laten weten, het zit kennelijk niet in hun genen.


[mrt '97] Over hun toekomst
* Jaap van der Aa:
Ik blijf erbij: 1 periode van acht jaar is voor mij voldoende!
* Ruud Vreeman:
Ik blijf erbij: 1 periode van twee jaar is voor mij voldoende!
* Els Agtsteribbe:
Ik blijf erbij: 1 periode van vijfentwintig jaar is voor mij voldoende!

Profiel nieuwe lijsttrekker
- in staat zijn PvdA niet in kwetsbaar daglicht te zetten
- in bezit zijn van kaart van de wijken
- bekend zijn met uitgang van stadhuis
- bekend zijn in stadhuis
- ervaring in advocatuur, huisartspraktijk of deelraad
- minimaal ervaring van twee periodes met nieuw zijn
- monarchist

- lid, hetzij ooit lid geweest
- hetzij ooit lid te worden
- hetzij van PvdA, hetzij van BAR Prive
- op de hoogte zijn van stemprocedures van voorzitter Amsterdam
- hetzij ze te steunen
- dan wel als minderheid
- c.q. via stemverklaring voor- of achteraf
- (naam van voorzitter kan worden opgevraagd bij Theo Schouten)
- dient minimaal een voorzitter van Amsterdam uit 't hoofd bij naam te kennen
- hetzij bij voor-, dan wel bij achternaam
- dan wel bereid te zijn dit bij Theo te vragen
- in staat zijn dit profiel samen te vatten
- dan wel uit te leggen
- aan hetzij Theo Schouten dan wel de Amsterdamse voorzitter

[sept '97] Lezing:11 augustus geeft Prof. Dr. R. van Eerten een lezing over changes 'in local government'. Met name zal aandacht besteed worden aan de persoonlijke ervaringen van Van Eerten in personele veranderingen in de lokale overheid. Ondertitel van de lezing is: 'Er zijn Meerbelangen dan algemene belangen'.

Aangeboden: Liederenbundel 'De paden op, de banen in', handleiding aankomend bestuurlijk talent (17 jaargangen met annotaties), belastingsconstructies Aruba 1996, 'Mann ohne Eigenschaften' van Robert Musil en de gehele Teleac-cursus 'Principes en recycling'. Bel R van a-aaa-aaa-aaa Eerten, 020-6264900

Bericht uit Tirana De president van het 'Albanese Instituut voor Verkiezingen, kandidatenlijsten en voorkoming van volkse wispelturigheden', Prof aSchouto aTheolo, heeft verklaard zeer ingenomen te zijn met de nieuwe wijze van samenstelling van de PvdA-kieslijst. In 1994 bleek ruim 0,023% invloed uitgegaan te zijn van de leden- raadpleging bij de samenstelling van de lijst. 'De nieuwe procedure is een aanwinst! Door eerst de uitslag bekend te maken en pas daarna de selectie te starten en de ledenraadpleging na de verkiezingen te organiseren, worden ongewenste wispelturigheden weggewerkt', aldus aTheolo, 'dat bespaart aardig in de drukkosten van de concept-lijst, stembiljetten en de uitslag. Drie voor de prijs van één en perfecte democratie! Ik maak mij alleen zorgen over het alfabetische biljet. Wie zijn die Peter aMeijer, die Hugo aLevie, Jaap van der aAaa, aTheo aaa-aa-Schouten? Ik zal hierover mijn beklag doen bij aProf. aDr. aWouter aaa-aaa-aaa-Gort-aaa-Zak!'Welkom meneer Stadig bij Huis en Tuin.
U houdt er wel van?

Mja, .... (pjijp)....kan je zeggen.
U bent niet zo'n typ van 'kant en klaar'?
Mnee, ....(pjijp)...
Men herkent een bestuurder aan zijn huis?
Mja, ....(pjijp)... zit wat in. Ik ben ook zo'n beetje een doe-het-zelf wethouder. Mja, ...(pjijp)... dat klopt dus wel.
Maar u vindt echt de HuBo de mooiste winkel en mist u die echt in de Kalvertoren?
Mja, mja, zou'k wel zeggen, mja ...(pjijp)... mja...(slips)...
Beetje droog meneer Stadig?
Mja, ha ha, mja, zeg ...(sjrips...srp)...
Boortje? .... (srp...pr...sp.p)...
[nov '97] Meneer Van Thijn, klopt het dat u nu, drie weken na uw benoeming, toch wil terugtreden als voorzitter van de bond?
Nou, dat moet u zo zien. U weet dat ik altijd heb uitgedragen, in werk en geschriften, dat een politicus zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het begrip 'democratisch leiderschap' is een fantastische uitdrukking van die instelling. Ik hecht eraan mij zelf daar aan te houden. Dat heb ik in al mijn functies ook waargemaakt. Of je werkt met steun van de meerheid of je weegt af of je ethisch in staat bent de verantwoordelijkheid langer te dragen. Dat principe draag ik in mij en draag ik uit.
Maar toch, met permissie, in drie weken moet dat toch helder zijn?
Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Maar ik heb gewaarschuwd, of men kiest ervoor mijn beleid ondubbelzinning te steunen of ik zal onafwendbaar de afweging maken of ik in staat ben ethisch de geweldige verantwoordelijkheid nog langer op mijn schouders te torsen. Ik ben daar nog niet uit.
U was anders op het journaal heel duidelijk. Of men steunt u of u zegt op.
Ho ho. Dat is een afweging die een demo- cratisch leider alleen moet plegen. Denk daar niet licht over. Ik ben nog niet zover. Ik laat mij die afweging niet ontnemen.
Maar als voorzitter van de "Bond van opzeggers" mag toch verwacht worden dat u de daad bij het woord voegt?
Ik vlucht niet voor de verantwoordelijkheid. U moet niet vergeten, men kan slechts dreigen met wat men heeft. Ik ben daar zuinig op. Gelooft u mij, ik heb daar ervaring mee. Als men werkelijk van mening is dat ik mijn verantwoordelijkheid alleen kan waarmaken door de daad bij het woord te voegen, kan ik u zeggen, ik voeg liever het woord bij de daad. Ik laat mij niet dwingen. U weet, van twee dingen een of men stemt mij weg en ik weeg af wat dat voor mij betekent - want dat is democratisch leiderschap - of ik blijf. Men zegt het maar, daar ben ik democraat voor.
Weet u al wat het gaat worden?
Ik zal in de komende dagen een zware afweging maken en dan merkt u het wel.
Dank u wel.

[jan '98] Nu de ARNHEMSE METHODE (ook wel bekend als de Albaanse Methode) wederom een enorm succes is gebleken tijdens het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraad, (deelname nu 734 leden), omdat ook nu weer gewoon de input de output bleek te zijn, wordt een commissie ingesteld onder voorzittersschap van Miep van Diggelen. De opdracht is te bezien of de methode nog verbeterd kan worden. Wij stelden haar vast wat vragen...

Vraag: Wat valt er nog te verbeteren aan de methode, er komt toch gewoon altijd keurig uit wat je er in stopt?
Antwoord: De verbeteringen moeten vooral gezocht worden in een verhoogde efficiëntie. Nu is het allemaal heel omslachtig: formulieren opsturen, weer terug laten sturen en dan tellen. Ik kan me voorstellen dat we in de procedure inbouwen dat de niet teruggestuurde formulieren als stemmen voor een ongewijzigde lijst worden geteld. Dan hoeven we de rest niet te verwerken.
Vraag: Maar is dat nu wel democratisch?
Antwoord: Zeker zo democratisch als de huidige procedure!
Vraag: Zijn er in de nabije toekomst nog meer verbeteringen denkbaar?
Antwoord: Ja zeker! Op de eerste plaats zou je het VVAA-bestuur een veto-recht kunnen geven op de vergadering waar de lijst besproken wordt. Zo voorkom je dat bepaalde types er toch nog in gaan zitten rommelen. Verder overwegen we iedereen die meer dan een jaar lid is het spreekrecht op vergaderingen als deze te ontnemen. Tenslotte weet toch iedereen al wat dat soort types gaat zeggen.
Vraag: Dat lijkt ons in strijd met de statuten van de partij of niet soms?
Antwoord: Nee, maar we bereiden een schriftelijke ledenraadpleging voor om die te veranderen!
[mrt '98] De grote winnaar
van de raadsverkiezingen op
deze late avond is de PvdA.
Dus ga ik hier in de uitsla-
genhal van het stadhuis op
dit late uur in gesprek met
de lijsttrekker van de PvdA.
Ik zie hem al staan bij het
tafeltje van AT5.
Pardon, heren, mag ik er even langs. Meneer Van der Aa, mag ik u wat vragen?
Oh, eh ja ... meneer Van der Aa. Komt u even naar voren.
Zo, jij kent je mensen, zeg. Van der Aa staat hier tussen hoor.
Eh, dat ben ik niet hoor. Ik ben van AT5. Van der Aa staat naast mij.
Ah ja ... meneer Van der Aa, kunt u even naar boven kijken ... hoepes ... kijk uit voor de microfoon ... U bent dus Van der Aa.
Ja, ja ... dat ben ik ... ha ha. Ja.
Goh, u leek veel groter in de Parool-advertentie.
Ja ... haha ... ja, dat hebben de spin-doctors gedaan. Op een kistje en in het kastje kijken. Goeie foto hè? En een beetje hoog afdrukken op de pagina, dat doet het um.
U zult wel blij zijn met de uitslag. Was het een zware campagne voor u?
Nou, dat kan ik niet zeggen hoor, haha. Nee, dat viel wel mee hoor. Ben blij dat u dat vraagt.
Waarom bent u daar blij om?
Ja, ik ben gewoon blij dat iemand mij wat vraagt.
Spin-doctors zijn handig, maar je wilt zelf ook wel eens wat zeggen, hè. Dit is bijvoorbeeld mijn eerste interview en dat vind ik wel leuk, toch?
Leuk?
Ja leuk! Kan ik ook eens wat over ons programma zeggen. Kijk, dat heb ik helemaal gelezen en dan komt niemand je wat vragen. Ik heb het toch niet voor niets uit mijn hoofd geleerd.
Staat daar ook in wat u met de GSD gaat doen?
Ja ... jazeker wel ... Ja!
En?
Ja, ja ... dat gaan we aanpakken, dus. Want dat kan dus gewoon niet langer ... Nee ... niet langer ... haha!
En verder?
Nou ja, eh ... haha ... Goh ... 't is me even ontschoten. Tja, 't is ook zo'n dik programma, hè. Dat leer je niet zomaar in één keer uit je hoofd, hè.
Dank u!Leuk u herkent te hebben!


[mei '98] Even lekker schelden. Wat een uileballen vond ik alle lijsttrekkers tijdens het grote debat:
Paul Rosenmöller: irritant betweterig keffertje.
Frits Bolkestein: kan die corpsballengrijns weg?
Els Borst: ach wat zielig, ze moet van de kinderen.
Jaap de Hoop Scheffer: triomfantelijk om niks
Wim Kok: wat leeg zonder staatsmannenrol.

interview
En meneer Schouten, tevreden met de uitslag van de PvdA in Amsterdam?
Ik ga niet weg!
Meneer Schouten, dat vroeg ik niet. Ik vroeg of u tevreden was?
Bedoelt u mij?
U bent toch Theo Schouten?!
Eh, dat is mogelijk... ja ... zeker dat kan.. ja.
Nogmaals, bent u tevreden met de uitslag van de PvdA in Amsterdam?
Uitslag? Hoe bedoelt u uitslag... waar uitslag... ik heb geen uitslag.
De uitslag van de verkiezingen meneer Schouten! Tevreden met de uitslag van de PvdA in Amsterdam!???
Eh....... verkiezingen..? Hoe bedoel u?
OF U TEVREDEN BENT MET DE UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN VAN DE PVDA IN AMSTERDAM, MENEER SCHOUTEN??
......pvda?
JA, P.V.D.A IN AMSTERDAM!!!
........................amsterdam????
DANK-U-WEL, MENEER SCHOUTEN. DANK U WEL!!!!
Nee, ik treed niet af! Nee..... Zeker niet.[aug '98] Henny's kabinet: Ontwikkelingssamenwerking Pam Grier Als u 'Jackie Brown' heeft gezien weet u dat zij het budget zal weten te verhogen.
Grote Steden Zekerya Gümüs Hij heeft alle ervaring die je nodig hebt en hij weet dat kleren belangrijk zijn.
Landbouw Monica Lewinsky Een echte plattelandse. En ze heeft belangrijke contacten en verstand van sperma bewaren.
Sociale Zaken Rick van der Ploeg Dat vind ik nou de enige leuke nieuweling die ze verzonnen hebben, die hoort in het kabinet.
Defensie Dana International Ze heeft haar naam mee en is opgegroeid tussen buiten- en binnenlandse twisten. En een vrouw op die plek is echt nieuw.
Justitie Freek Salm Onze amsterdamse wallenmanager, die weet er alles van. Leuke knorrepot, van huis uit dominee en strandjutter, goeie papieren dus.
Verkeer & Waterstaat Tineke Netelenbos Wat een onaardige reacties! Een beetje meer steun verdient ze wel. Die krijgt ze dus van mij.
Onderwijs Ferd Crone Troostprijs (Onderwijs moet met rust gelaten worden, lees ik). Zittend kamerlid, vakbonder en milieu-specialist. En dan toch zo weinig voorkeurstemmen!
Binnenlandse Zaken Geen Minister Dat heffen we op, Dijkstal heeft bewezen dat het zonder kan en voor de meeste gemeenten is dat een zegen. De restanten verloten we.
De staatssecretarissen laat ik zo, daar vind ik de keuze trouwens leuker. Maar ik moet wel wat doen met de vacature Van der Ploeg
Kunstzaken Frans Nauta, heeft u hem wel eens gezien in zo'n spannend hemdje. Een echte kanjer, zoals dat tegenwoordig heet. En misschien heeft hij wel een baantje voor Theodocus, zou handig zijn.

[okt '98]Advisarissen:
Meneer van der Laan, u bent ingehuurd om het college een goed advies te geven over de kabel-ellende. Loopt u daarmee uw opvolgers niet voor de voeten?
Nee, hoor. Zou niet weten waarom. Ik ben onafhankelijk. Dus juridisch genomen zijn de huidige raadsleden niet mijn opvolgers.
Maar u zat in de raad? U heeft toch het kabel-besluit genomen?
Nou technisch niet, dus. Ik ben pas ingehuurd. Ik heb noch opvolgers noch voorgangers. Technisch gezien dus.
Ja, da's erg makkelijk. U bent toch verantwoordelijk voor dat de gemeente 700 miljoen in de zak stak en de kijkers de dupe zijn met een half basispakket?!
Nou, dat zie ik dus niet zo. Tegenvraagje. U vindt zeker ook dat Walter Etty als toekomstig voorzitter van de consumentenbond de opvolger is van ex-wethouder Etty die kabelzaken deed.
Nou ja. Ja dus, wel!
Dacht ik al. En, u vindt zeker ook dat Wibo Koole van de consumentenbond de opvolger is
van de voorzitter van de PvdA- VVVVVVVVVA- Amsterdam ten tijde van het kabelbesluit?
Nou ja. Ja. Ja dus wel, ja. Toch?
Dacht ik al. U zit de zaken wel door elkaar te halen zo. Zo is NIEMAND meer onafhankelijk. Zo loopt IEDEREEN dus iedereen voor de voeten. Als u zo doorgaat gaat u trax de huidige B&W-leden ook nog ter verantwoording roepen voor wat ze nu doen!
Ja. Ja, .... nu u het zegt. Ik ben bang dat wij wat vrijpostig geweest zijn. Dat komt waarschijnlijk doordat we teveel CNN gezien hebben.
Ja, dacht ut wel! Maar u kunt niet zeggen dat ik dat als Voormalig Fractievoorzitter van de PvdA Fractie uit de Gemeenteraad van Amsterdam niet keurig voor u heeft opgelost.
[jan '99] Uw hennie zocht
de twee nieuwe jonge
kandidaatvoorzitters op.
H: Wat beweegt jullie
jonge jongens eigenlijk?
L&E: Ik-en ik ook- willen
heeel graag - wat doen voor
de PvdA - en ik ook.
H: Waarom met z'n 2ën?
L&E: Nou - Felix deed ut
in z'n eentje in z'n 2en-
en Ruud hielp daarbij- en Karin ook alleen. Dus ik - en ik ook, dat moet kunnen. We hebben daar mijn - en mijn- scriptie over geschreven - en daarin staat dat het geen fuck uitmaakt - wie het doet - of ik ook.
H: Jullie hebben wel zware concurrentie uit Marijkes regio!
L&E: Maar ik - en ik ook- kom ook uit de regio! Uit de regio Amsterdam. En ik vind - en ik ook - dat Marijke ook - en ik ook- mee mag doen.
H: Wat gaan jullie eigenlijk doen met de PvdA?
L&E: Ik heb een plan - ik ook.
H: Wat staat er in dat plan?
L&E: ...
H: Kan het iets preciezer?
L&E: In punt één staat dat ik - en ik ook- een plan hebben! En in punt twee ook.
En toen waren mijn studiepunten op - en van mij ook.
H: Jullie willen een referendum over het voorzitterschap, toch?
L&E: Ja dat wil ik - en ik ook. Want dan mag ik ook stemmen - ik ook.
H: Dus als jullie gekozen worden streven jullie direct naar herverkiezing via een referendum?
L&E: ...
H: Kan het iets preciezer?
L&E: -en ik ook.
H: Hebben jullie nog een oproep aan onze lezers die niet als innercircle het vlugschrift ontvangen?
L&E: Als ik - en ik ook- na a.s.vrijdag weer op de site van de PvdA mag - en ik ook- dan kunt u mijn - en mijn - foto downloaden met handtekening van mij - en van mij. Dat moet uw lezers - en de mijne- en de mijne - overtuigen dat ik - en ik ook - het beste trio is!
[mrt '99] H: Meneer van der Aa, mag ik wat vragen?
J: Dat klopt niet,dat heb ik niet gezegd!
H: Dat klopt Meneer van der Aa, want dat zeg ik.
J: Oh...haha,... dat klopt... nu u het zegt, wat wilt u weten?
H: Klopt het dat u nog steeds geen
J: Dat klopt... ja... haha.... 't is een beetje moeilijk weet u...
H: heeft benoemd voor
J: Ja, ja, goeie vraag ... ik ben er mee bezig... maar ja... ambtenaren... hah... dan weet u het wel...
H: de West
J: Ja, 't is lastig zei ik al... en het college heeft er begrip voor dat ik
nog in de gelegenheid ben gesteld om... nou ja... wat zal ik u nog ...
H: elijke Tuin
J: Ik doe mijn best... maar tegenwerking... tegenwerking... het zit overal... dat begrijpt u toch wel
H: steden?
J: Ja... haha... u moet wel wat duidelijker zijn met uw vragen... ik denk een beetje te snel voor de meeste mensen, dus... maar ik zal me aanpassen... kunt u het even herhalen?
H: Meneer van der Aa....
J: Goeie vraag... zal wel lukken denk ik... ach ik zeg u... haha... het werkt hier allemaal zo langzaam...
J: Graag gedaan, haha... ja, leuk interviewtje...
[mei '99] Gesprek met GVBer:
Henny: Meneer, waarom bent u eigenlijk aan het staken?
GVBer: Nou, geld hè. En ik dacht, ik ben hartstikke solidair. In plaats van vandaag ziek zijn kan ik net zo goed eens gaan staken. Zie ik mijn collega's ook weer eens.
Henny: Is natuurlijk wel vervelend voor de passagiers?
GVBer: Dat zijn toch teringlijers, die zie ik liever niet
Henny: Gaat het alleen om geld?
GVBer: Dat zegt de bond. Maar volgende keer staken we voor nieuw materieel: auto's met aanhangwagens. Zit ik rustig alleen in die auto, kunnen de passagiers in de aanhangwagen, heb ik daar ook geen last meer van.

Henny: Wat vind u van het GVB?
GVBer: Kankerlijers. Maar het is m'n boterham hè. En zonder bazen en passagiers gaat het wel. Het Gemeente Vergader Bedrijf mag niet verloren gaan.

Wim Kok naar Brussel?
Uit de wandelgangen:
Toch jammer dat die benoeming van Kok niet door is gegaan. Wij zouden hem eindelijk kwijt zijn geweest. Heeft hij eigenlijk ooit een verkiezing gewonnen behalve die ene waarin hij minder verloor dan de rest? En volgens mij wou ie. Is daar ook echt heel geschikt voor. Je hebt daar een ambtenaar nodig. Daarom moet Bolkestein niet.

[sept '99] Cultuurmeester:
H: Rick, je bent erg actief met cultuur tegenwoordig, is het niet?
R: Cultuur is met een C, please, en isn't ipv is het niet? Isn't it?
H: Eh, ik weet het niet zo ...
R: Nou ik wel, hoor! Ik ben in Cambridge geweest, dus ik weet het wel, isn't it?
H: Dat zal wel, Rick, als je het zo zegt.
R: Your damned right, baby! Ja, heb ik opgepikt uit Casablanca. Humphrey, zo'n gozer! En dat is Amsterdams, gozer! Mij is niets te plat hoor! No no!!!
H: Eh, Rick, mag ik je nu echt wat vragen?
R: Shoot baby, shoot! Right from the hip. Citaatje uit Rio Bravo. Ik ben niet vies van Amerikaanse pulp, hoor! Comprende?
H: Ja, .. Ik denk het wel, maar ..
R: Time is up, babe. Hi hi! ... Got you!!! ... Geintje hoor ... T'is zo'n leuke portefeuille ... Als je het niet meer weet ... Citaatje en hup ... there OUT!
H: Hm ... geloof dat ik begrijp ... Maar mag ik weten of je ook een visie hebt over cultuur ... sorry Cultuur en bijvoorbeeld Amsterdam. Rick, om even precies te zijn: Wat moet de Zuidas in Amsterdam aan cultuur bieden?
R: Veel ... ik vind veel ... en breed. Ik ben erg voor breed. Hoog enne ... laag ... ja beide dus. Maar smal mag ook, daar ben ik niet bang voor hoor. Ja ... en ik ben erg voor jong ... veel jong naast natuurlijk heel veel oud. Dat schuw ik niet. En vooral veel voor vrouwen, natuurlijk. Hoewel ik niet wegloop voor mannelijk hoor. Cambridge weet je wel. Kortom, veel allochtoon en nieuw moet er komen. Naast natuurlijk veel eigens en ik ben ook erg voor het bestaande. Ga ik niet uit de weg. Comprende? H: Nou, dan valt er veel voor je te openen, Rick! Dat wordt aanpakken, hé?
R: Ja, dat klopt. Maar alleen Jaap, he. Ik kan niets openen of hij flikkert het weer dicht. Tot nu toe lig ik voor op hem, maar nu hij de gehele politiemacht kan inzetten en die marokkaanse jongeren, weet ik niet of ik hem voorblijf. Comprende?
H: Si, Rick. Comprende! Maar ik geloof dat we er uit moeten, ik zie Jaap tenminste aankomen!
R: Run, Hennie, run!

[dec '99] Nix Meer
Ik word oud! Ik begrijp er niks meer van. Ga ik naar al die recepties, ook voor 'het jonge goed', heft dat jonge goed zichzelf op. Niet Nix, Opschudding, LEF,... alles weg?!
H: Zijn jullie klaar?
Niet Nix: Ik ga naar Amerika!
Opschudding: Ik heb al een drukke baan!
LEF: Ik ben hun samenwerking...
H: Hebben jullie wat bereikt?
NNx: In Amerika is het heel spannend! Daar gebeurt wat!
Ops: Een leuke baan ook! Er gebeurt van alles!
LEF: Ik werk met hen samen...
H: Wat gebeurt er dan? Door wie?
NNx: Alles! Door iedereen! Hoef ik nix meer aan te doen! Ben ik niet meer bij nodig!
H: Maar ben jij dan nog nodig?
NNx: Tuurlijk, ik zie dat het gebeurt. Ben ik niet bij nodig, maar ik zie het! Iemand moet zien dat het gebeurt, anders gebeurt het niet.. Ik dus. Zo! Daarom ben ik nodig!
Ops: Wij zien dat toch een beetje anders. Je bent nodig omdat het niet alleen moet gebeuren, maar er moet iemand zien dat het gebeurt, want anders gebeurt het voor nix. Dat is dus onze functie.
H: Maar waarom dat opheffen?
Ops: Nou, ik heb een baan met perspectieven. Een gekozen
burgemeester zou dat beter
uit kunnen leggen.
H: Maar hoe nou verder?
LEF: Samenwerken, toch ...
H: Waartoe?
LEF: Vernieuwing, toch ...


[mrt '00] Aangeboden: deskundig advies in beleidszaken. No pay, no cure. Op basis van 50% van de opbrengsten krijgt u deskundig beleidsinhoudelijk en psychiatrisch advies van ex- beleidsmaker met gratis drie minuten advertentietijd op nieuwe tv-zender. Mail naar: walter@y.amsterdam.nl.

Te huur: leuk optrekje in midden van binnenstad tevens te gebruiken als publieksruimte, 37.000 m2, grote lange rode loper beschikbaar, kunst op voorplein, veel bezoekers, fonteinvrij uitzicht, goede taxi-opstap. Bellen naar WA Zorreguita of mailen naar maxima@ultima.extrema.amsterdam.nl.
Gratis op te halen: een ex. van 'Dagboek van een tekkel', aantekeningen van een lost lover uit Cambridge in de Nederlandse politiek en een ex. van "In genaaid en in gebonden door je eigen maatjenaaier". Mail naar Rick@ndmarjet.

Gratis af te halen: voor ruim f 500,- aan declaraties, kunnen nog ingediend worden bij gemeente voor eind van het jaar, tevens privé te gebruiken.

[mei '00] Ingezonden
Waarde Hennie,
1 mei 2000, Nieuwmarkt

Voel behoefte enige correcties op interview Jaap met je te delen.
Eerstens: ik heb niet voor deelraad Binnenstad gestemd.
Tweedens: ik heb tegengestemd.
Derdens: uit laatste onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat simultaan stemmen een verte- kening van de werkelijkheid geeft.
Vierdens: dat constitutionele vraagstukken niet stemmerwijs in Amsterdam besloten kunnen worden.
Vijfdens: er is een motie van de afdeling Binnenstad aangenomen op het congres in 1963 dat we tegen een deelraad in de Binnenstad zijn.
Zesdens: die ligt vast en is democratisch aangenomen, dus moet uitgevoerd worden.

Zevendens: zie tweedens.
Achstens: uit onderzoek blijkt dat de meerderheid vindt dat je dit soort zaken niet bij meerderheid kan besluiten.
Negendens: althans als je voor bent.
Tiendens: dit soort zware zaken kan een politicus pas na grote rijping in zijn derde periode voorstellen.
Elfdens: de lijstrekker mag niet meer dan 2 periodes lid zijn van de gemeenteraad.
Twaalfdens: dat mag de lijtrekker natuurlijk aanvechten.
Dertiendens: althans in zijn 3e periode.
Veertiendens: zie elfdens.
Vijftiendens: zie vierdens.
Zestiendens: In Europa geen enkele stad een deelraad Binnenstad Amsterdam heeft!
Zeventiendens: In VS ook
niet, althans voor zover mij
uit onderzoek bekend is.
Achtiendens: En zowel, dan
Negentiendens: Zie Tweedens.
Twintigdens: En bovenal zie Zevendens.
Eentwintigdens: Ik pas!

Is getekend,
Je vriend,
Auke
P.S. Zie Eerstens.


[sept '00] Een gesprek
Bea: Die brief van Bouwe kon echt niet. Zo ga je niet met elkaar om. Stel je voor dat wij verantwoording af zouden moeten leggen! Dat is 'oude politiek'.
Auke: Ik ben al burgemeester van de Nieuwmarktbuurt, daar hoef ik toch ook geen verantwoording af te leggen.
Sybren: Mijn achterban is de wereld van kunst en cultuur. Heeft iemand ooit gehoord van een kunstenaar die verantwoording aflegt?
Ab: Ik heb er geen woorden voor.
Auke: En de Nieuwmarkt is tegen, want ik ben tegen.
Bea: In de campagne hoef je ook geen verantwoording af te leggen, daar zorgt het campagneteam wel voor.
Auke: Wij hebben trouwens ook kunstenaars in de Nieuwmarkt
Ab: Heb er geen woorden voor
Sybren: In Friesland doen ze het ook niet meer.
Auke: Als dat stadsdeel er komt gaan die het misschien ook vragen.
Bea: Het is in strijd met de permanente campagne die we voeren.
Ab: Welke campagne? Heb ik iets gemist?
Auke: Ik woon tegenover het stadhuis. Dus het bestuur staat dicht genoeg bij de burger.
Bea: In een campagne kun je dit soort dingen niet hebben.
Ab: Kan ik niet zeggen dat ik kunstenaar ben?
Auke: Nee, want je woont niet in de Nieuwmarktbuurt.

[nov '00] Amendementen voor PvdA-congres
"Met ingang van heden wordt alleen de plaatsvervangend voorzitter in functie gekozen."
Om onnodige bureaucratie vanuit de leden te vermijden stellen wij voor niet langer de voorzitter in functie te verkiezen. Het lijkt ons verstandig alleen die functionarissen te verkiezen die
daadwerkelijk in staat gesteld worden leiding te geven aan de PvdA. Wellicht verdient het voor de buitenwacht overweging toch een voorzitter in (tijdelijke) dient te nemen. Gezien het flex-karakter van deze werkzaamheden kan gedacht worden aan het uitbesteden hiervan aan een professioneel recruitment bureau (zoals bijv All Ends Feasible Lmtd of Van der Ende- Tragic Comedy BV).

"De leden worden jaarlijks gekozen door het Partijbestuur."
Wij zijn van mening dat in elke democratische organisatie de basis van die organisatie de macht hoort te hebben. Deze basis kiest haar vertegenwoordigers. Die hebben derhalve afgeleide macht en kunnen deze slechts tijdelijk uitoefenen zolang er vertrouwen in hen bestaat. Dit principe gaat terug op de standaardprincipes zoals die reeds jaren internationaal gelden voor sociaal-democratische partijen. In de PvdA is dit al wel jaren de praktijk, wij dringen aan op het formele vastlegging.
[jan '01] Nieuwjaarsprijsvraag:
Win 37,4 miljoen als je een van de volgende vragen goed kan beantwoorden.
1. Noem 1 fractielid van de PvdA (voornaam of achternaam is onvoldoende en maximaal 5 letters mogen fout zijn)?
2. Welke smoes wordt dit keer gebruikt om het afdelingsbestuur van de PvdA buiten spel te zetten bij het opstellen van de nieuwe kieslijst?
3. Welke smoes werd vorige maal gebruikt om het afdelingsbestuur van de PvdA buiten spel te zetten bij het opstellen van de nieuwe kieslijst?
4. Noem 1 verkiezingsbelofte van Jaap van der Aa die wel is uitgekomen.
5. Noem dan 1 van de vorige periode die is uitgekomen?
6. Noem 1 lid van het Partijbestuur (voornaam of achternaam is onvoldoende en maximaal 11 letters mogen fout zijn)?
7. Wanneer is de vernieuwing van de PvdA klaar?
8. Welke lijstrekker van de PvdA hou je in Amsterdam over als het P-woord is afgeschaft?
9. Op welke datum wordt besloten dat de stadsdeelraad Binnenstad toch niet doorgaat?
10. Noem 1 onderwerp waarmee de PvdA-fractie in de afgelopen 3 jaar het enthousiasme heeft opgewekt onder de Amsterdammers (mag ook onder 1 Amsterdammer zijn).
11. De 10 miljoen-vraag: Noem een niet-incrowder die bereid is landelijk voorzitter van de PvdA te worden.

[mrt '01]
H: Henk gaat het goed als fractielid?
H: Nou ze beginnen al een beetje te luisteren. 't Zijn natuurlijk wel een stelletje buitenaardse wezens die verkalkt op het stadskantoor zitten. Maar ze deugen wel, hoor. Niks te klagen eigenlijk.
H: Waar blijkt dat dan uit Henk?
H: Nou, John steunt de kleine man. Dat spreekt me aan. Hij moet zijn portemonnee nog wel open doen, maar zijn mond gaat al goed.
H: Da's toch niet van jouw fractie.
H: Jawel, hoor John is ook van de raad. Weet ik zeker. Kwam hem pas tegen in de koffiekamer, hoor.
H: Ja, ja. En wie nog meer dan Henk?
H: Nou eh… Reina is ook lekker gebekt hoor. Ik ken goed met haar werken hoor. Samen met Ferry is ut een goed span samen, hoor.
H: Maar Henk die zitten toch niet in jouw fractie?
H: Wel hoor, want elke maandag zit ik toch met hen te vergaderen. Weet ik zeker, hoor.
H: Ik denk toch dat je je vergist Henk. Je bent toch lid van de PvdA-fractie?
H: Ik?????? Effe kijken, want ik heb nog ergens zo'n papiertje liggen met de advertentie. Staat er vast op….
H: Jaap ben je blij met de nieuwe onafhankelijke commissie?
J: Ha ha.. natuurlijk. Hartstikke fijn dat die er komt.
H: Heb je je daar erg voor moeten inzetten Jaap?
J: Ja haha… ja zeker. Ik heb me daar unaniem voor ingezet.
H: Goed voor jou Jaap. Dat moet een opsteker voor je zijn.
J: Nou haha…ha.. zeg dat wel. Ik heb… eh .. ik ben er erg voor alles open en bloot met elkaar te regelen en te bespreken. Openheid is mijn devies!.
H: Nou Jaap je hebt wel wat teweeggebracht, he. Weg met de tijden dat fractievoorzitters en afdelingvoorzitters stiekum met elkaar een lijstje op stelden en dat via een applausreferendum lieten vaststellen.
J: Ja haha… nou. En zoveel steun is echt lekker, unanieme steun.
Hartstikke goed: 8 tegen 7. Unaniemer kan haast niet.
H: Weg met de Piersma's en de Koole's. Weg met het voorkoken. Weg met de fracties die zijn eigen opvolgers kiezen. Hartstikke goed , Jaap!
J: Haha…eh..ja. eh.
H: Toch?
J: Eh.. ik word opgepiept Hennie. E. weer! Tja, werk blijft werk, Hennie. Ik spreek je trax nog wel. Misschien dat Bea het wil overnemen: het zijn toch geen financieel-technische vragen hè Hennie?
H: Nou dan ga ik wel verder met Bea. Bee steun jij het ook, het voorstel van Jaap?
B: Jazeker. Ik steun het en ik ben zelf voor, nu , de net en strax. Voor en achter de camera. Voor en na de stemming. Vanuit principes en van uit pragmatische overwegingen. Kortom, ik ben voor.
H: Je bent dus voor!
B: Ja ik ben voor, ik steun
het en ik ben unaniem!
H: Go, joh, fijn he?
B: Ja fijn he?
H: Ja!
B: He.
H: Fijn. Unaniem bedankt!
B: Unaniem graag gedaan.

[mei '01] H: Meneer X, blij met de uitslag van het referendum over Stadsdeel Binnenstad?
X: Daar moeten we het niet over hebben. Maar ik ben natuurlijk tevreden met de uitkomst.
H: Ook met de opkomst en de percentage's?
X: Daar moeten we het niet over hebben. Maar dat kon natuurlijk beter.
H: Moeten we door gaan met die referenda?
X: Daar moeten we het niet over hebben. Maar als u mij niet citeert: nee.
H: Bent u beschikbaar voor de nieuwe deelraad?
X: Daar moeten we het niet over hebben. Maar nu u het vraagt: tjanee.
H: Ik verstond u niet goed.
X: Daar moeten we het niet over hebben. Maar ik bedoelde: tjnaee
H: .................?
X: Lijkt mij duidelijk genoeg.

[aug '01] Over reorganisaties
Hans Denijs: "Op tijd wegwezen, da's de kunst!"
Edgar Peer: "Op tijd binnenkomen da's de kunst!"
André Janssen: " Gewoon het voor vorige plan weer indienen. Das altijd raak!"
André Testa: "Op papier gaan er 100 man uit en rijden we op tijd, mits de directie eerst verstevigd wordt!"
Felix Rottenberg: "Nieuwe mensen en een nieuw koers. Dan hebben sommigen belang bij het slagen!"
Jaap van der Aa: "Ha ha ha!"
Sharon Dijksma: " Ik ben nu nog jonger!"
Bea Irik: "Je moet er de tijd voor nemen. Errug veeeel tijd!"
Ruud Koole: "Je hoeft niet altijd wat van je te laten horen"
Directeur Slotervaart: "Ja als jullie er ziek van worden kan ik je hier niet helpen!"
Ad Melkert: "Ik denk dat de EU die accountants wel betaald?"
Dig Istha: "10 tot de 3e klinkt toch veel minder dan 1000 ontslagen?"
Ed van Thijn: "Mensen, ik sta als 1 man achter jullie".
Analyse
Twee dingen …. Goed luisteren Wie zit hier eiguluk voor? Jij of ik? Feiten, feiten? Wat koop je daarvoor? Ik hoefde niet zo nodig!
Van alle kanten bekijken De leden Hard ingrijpen bij de Sociale Dienst Je verantwoordelijkheid nemen Dan moet het uit de breedte komen
Ja, maar in het programakkoord staat … De PvdA heeft in het verleden teveel… Eens maar nooit weer Voortschrijdend inzicht Een moeilijk dossier
Afspraken zijn afspraken Als we de boel nu eens gaan reorganiseren? Trax Daar ga ik niet over Een gulden kan maar 1 keer worden uitgegeven
Horizonbepaling Ha, ha, ha.. Dat is moeilijk uit te leggen Dat moet je anders zien, ha, ha, ha … Verknopen
Ik heb maar wat geroepen Nee, 1 keer is lang genoeg Daar pas ik voor De PvdA heeft in het verleden te weinig… Gewoonweg onacceptabel

[nov '01]
Commissie: Hallo, aardig dat je gekomen bent.
Kandidaat: Nou ja, leek me normaal, ik wil graag nog een periode.
Cie: Tja. We gaan voor 'nieuw', weet je. Dat vindt de kiezer lekker, denken we.
Kand: Da's natuurlijk geen probleem. De helft van de fractie wil zelf niet terug komen, dus jullie hebben ruimte zat voor 'nieuw'.
Cie: Ja dat schiet op en da's mooi. Smaakt naar meer. Een voorjaars- schoonmaakgevoel. Lekker even doorpakken, weetjewel.
Kand: Nou ja, als jullie vinden dat ik het niet goed heb gedaan...
Cie: Nee, nee, nee. Je hebt het prima gedaan, was één van de besten. Maar we willen lekker even doorpakken op die schoonmaak.
Kand: Tja, als jullie betere nieuwe mensen hebben...
Cie: Nee hoor, dat is eigenlijk niet zo. Maar ze zijn wel nieuw!
Kand: Ik heb het goed gedaan, je hebt geen beteren, toch weg?
Cie: Hmm, haha, tja, haha, hmm. De frisheid van limoenen, weetjewel. We willen dus graag dat je je terug trekt.
Kand: ???
Cie: Uit loyaliteit, hè. Wij zijn erg voor loyaliteit.

[feb '02]
Zonder staan we sterker
In deze rubriek hebben we de volgende wijzigingen:

Ex-leden:
Jan Nagel
Pim Fortuyn
Hans Wiegel
Gerrit Zalm


Toekomstige ex-leden:
Wesley Amzand
zijn familie
uw kandidaat voor deze lijst
(wij zijn interactief)